java-oop

Šta je Java OOP – Objektno Orijentisano Programiranje?

Šta je Java OOP? OOP je skraćenica za Objektno Orijentisano Programiranje i odnosi se na programiranje zasnovano na „objektima“. Ovi objekti mogu da sadrže podatke u obliku polja (poznata kao atributi ili svojstva) i kod u obliku procedura (poznate kao metode). Osnovni koncept objektno orijentisanog pristupa je razbijanje složenih problema na manje objekte. OOP pruža nekoliko ključnih koncepata koji omogućavaju programerima da napišu modularni kod za višekratnu upotrebu i lako održavanje. Java OOP je dakle Objektno Orijentisano Programiranje u Javi.

 

Šta je Java i koja je njena veza sa OOP?

Java je objektno orijentisan programski jezik, koji radi na različitim operativnim sistemima i različitim platformama. Glavne ideje iza Java objektno orijentisanog programiranja podrazumevaju apstrakciju, inkapsulaciju, nasleđivanje i polimorfizam. U osnovi, Java OOP koncepti nam omogućavaju da kreiramo radne metode i promenljive, a zatim ponovo koristimo sve ili deo njih bez ugrožavanja funkcionalnosti ili bezbednosti. Razumevanje OOP koncepata je ključno za razumevanje kako Java funkcioniše.

Java definiše OOP koncepte na sledeći način:

Apstrakcija (Abstraction) se može opisati kao korišćenje jednostavnih stvari za predstavljanje složenih problema. Svi znamo kako da uključimo telefon, ali ne moramo da znamo kako radi da bismo koristili aplikacije. U Javi, apstrakcija znači jednostavne stvari kao što su objekti, klase i promenljive koje predstavljaju složeniji osnovni kod i podatke. Ovo je važno jer vam omogućava da izbegnete ponavljanje istog posla više puta.

Enkapsulacija (Encapsulation) je praksa držanja polja unutar klase privatnim, a zatim obezbeđivanje pristupa tim poljima. Enkapsulacija je zaštitna barijera koja čuva podatke i kod bezbednim unutar same klase.

Nasleđivanje (Inheritance) je posebna karakteristika objektno orijentisanog programiranja u Javi i omogućava programerima da kreiraju nove klase koje dele neke od atributa postojećih klasa. Korišćenje nasleđivanja nam omogućava da lako i brzo nadogradimo prethodni rad.

Polimorfizam (Polymorphism) omogućava programerima da koriste isti termin za označavanje različitih stvari u različitim kontekstima.

Koje su razlike između OOP i drugih stilova programiranja

Objektno orijentisano programiranje postalo je veoma popularno zbog svojih brojnih prednosti u odnosu na druge stilove programiranja kao što su proceduralno programiranje i funkcionalno programiranje.

Proceduralno programiranje

Proceduralno programiranje je stil programiranja koji se zasniva na skupu procedura ili funkcija, gde je svaka funkcija niz instrukcija koje obavljaju određeni zadatak. Fokusira se na redosled koraka koje morate pratiti da biste postigli određeni zadatak. Nasuprot tome, OOP se fokusira na objekte i njihove interakcije da bi rešio probleme.

Funkcionalno programiranje

Funkcionalno programiranje je stil programiranja koji se fokusira na korišćenje funkcija a zasnovan je na matematičkim funkcijama i karakteriše ga nepromenljivost. Nasuprot tome, OOP se zasniva na objektima i njihovim stanjima i dizajniran je da upravlja složenim sistemima.

Prednosti Java OOP pristupa

OOP se zasniva na ideji inkapsulacije podataka i ponašanja unutar objekata, dok proceduralno programiranje razdvaja podatke i ponašanje u različite funkcije ili procedure. Funkcionalno programiranje, sa druge strane, tretira podatke i ponašanje kao odvojene entitete. OOP koristi nasleđivanje za ponovno korišćenje koda i izgradnju složenih sistema. Proceduralno programiranje i funkcionalno programiranje nemaju ugrađene koncepte nasleđivanja. OOP je fleksibilniji od proceduralnog programiranja jer omogućava da se izvrše promene u osnovnim strukturama podataka i objektima bez promene celog sistema. Nasuprot tome, proceduralno programiranje zahteva potpuno restrukturiranje programa ako se naprave bilo kakve promene.

Zbog svega navedenog, upravo OOP Javu čini  moćnim alatom za izgradnju složenih aplikacija.

Ukoliko želite da uđete u čudesni Java svet programiranja prijavite se za naš besplatan kurs Uvod u Java programiranje ili ukoliko ste ga već savladali prijavite se za Java OOP kurs.