Napredni modul

Modul Java DB

Modul Java DB omogućava učenje MySQL-a i popularnih ORM-ova za obradu Java baza podataka. Prvi deo modula fokusiran je na MySQL, gde se studenti upoznaju sa osnovnim pojmovima u svetu baza podataka. Modul će vas upoznati sa jednim od najčešće korišćenih sistema za upravljanje bazama podataka (DBMS) u razvoju modernih aplikacija – MySQL. Steći ćete veštine za rad sa relacionim bazama podataka, fokusirajući se na osnovne funkcionalnosti kao što su rad sa tabelama, funkcije grupisanja, transakcije, procedure i drugi.

Drugi kurs se odnosi na rad na bazama podataka korišćenjem okvira Object/Relational Mapping, Hibernate i Spring Data u svetu Java programskog jezika. Studenti koriste do sada stečeno znanje iz objektno orijentisanog programiranja i MySQL-a kako bi na kraju kursa mogli da rade male projekte, radeći sa svojom bazom podataka, primenjujući popularne metodologije i dobre prakse za pisanje koda. Veštine stečene na ovom modulu, biće osnova pojedinačnih projekata koje će svaki polaznik razvijati u sledećem modulu.

Veštine koje ćete steći:

Ispravna konstrukcija arhitekture aplikacije
Kreiranje veza između aplikacije i baze podataka
Korišćenje pristupa Database First
Korišćenje pristupa Code First
Rad sa XML i JSON formatima podataka
Upravljanje transakcijama
Upravljanje odnosima u DB
Korišćenje modela ACID
Korišćenje postupaka i funkcija
Sveobuhvatno poznavanje baza podataka
Stvaranje osnovne Back-End arhitekture
softuni kursevi programiranja